22 май – Международен ден на биоразнообразието

Нашите решения са в природата

От 1993 г. насам на 22 май отбелязваме Международния ден на биоразнообразието. Тъй като световната общност е призвана да преразгледа връзката си с природния свят, едно е сигурно: въпреки целия си технологичен напредък ние сме напълно зависими от здравите и жизнени екосистеми за здравето си, водата, храната, енергията и това са само някои аспекти.

Мотото „Нашите решения са в природата“ подчертава надеждата, солидарността и важността да работим заедно на всички нива, за да изградим бъдеще на Живот в хармония с природата.

Основните послания във всички инициативи, свързани с унищожителното въздействие на човека върху околната среда, са насочени към това да осъзнаем, че ние сме част от тази природа, че целта на нашите действия не e да властваме над природните закони. Ние можем да опознаем биологичните процеси и разнообразието на организмите и да се учим от тях как да подобрим средата, в която живеем, без да й вредим.

През последните месеци вниманието на човечеството се измести върху един представител на микроскопичния свят – вируса SARS-CoV-2 (коронавирус), който причинява заболяването COVID-19. Това, освен опасност за здравето и живота на много хора, е възможност отново да преосмислим представата си за по-големия и по-силния. Именно затова избрахме да преместим фокуса от изчезващите видове в природата върху цветното разнообразие на един микроскопичен свят, който освен неприятности, може да донесе и много ползи. А ако щете вярвайте, но ще ви покажем, че е и изключително красив!

Малките читатели имат на разположение книгата „Какво са микробите“ (изд. „Фют“) от поредицата „Първи въпроси и отговори“. В нея чудесно е подчертана разликата между бактерии и вируси, обърнато е внимание и на растения, животни и микроорганизми, от които учените взимат идеи при разработване на лекарства.

В книгата „Животът под микроскоп с 3D очила“ (изд. „Фют“) по-големите деца могат да научат по интересен начин, с помощта на 3D очила, историята на откриване на разнообразни микроорганизми и микроскопични животни – бактериите, едноклетъчни и многоклетъчни, царството на гъбите и пр., техни чести местообитания, сътрудничество и редица интересни факти за тях.

Ние ще разширим представата ви за този микро свят и ще ви срещнем с пъстрия живот на бактерии, чехълчета, амеби, ресничести и червейчета, невидими с просто око, но достъпни за вас благодарение на технологиите и учените, които ги използват.

Тези организми имат много супер сили, като една от тях е да пречистват водите – за хората и природата. Учените от ЦК “Clean&Circle” могат да накарат групи от разнообразни микроорганизми да разградят и отстранят от водата вредни вещества като изпражнения, перилни препарати, лекарства, бои, които използваме и които попадат в нея. Още по-впечатляващото е, че микроорганизмите и микроскопичните животни правят това много активно и като си помагат помежду си, в екип.

Снимка 1. Активна утайка, която пречиства водите в пречиствателните станции

Друга голяма полезна група малки организми за хората са микроводораслите, наречени алги, които помагат да се премахнат фосфора и азота от отпадъчните води. Това е необходимо, за да не се причини цъфтеж /позеленяване/ на водите, който да е пагубен за водните организми.

Снимка 2. Микроводорасли (алги), които пречистват отпадъчни води от фосфора, азота, поглъщат въглероден диоксид от въздуха и отделят кислорода, който дишаме

Освен че процесът е съвсем безвреден, при него се образува допълнителна биомаса от алги. Биомасата може да се използва за наторяване в селското стопанство или да се включи в технологии за получаване на биогаз, поради енергията, която се е акумулирала в клетките, докато алгите са се хранили с азота и фосфора от водите и са консумирали въглероден диоксид от въздуха като го обогатяват с кислород. Именно това е целта на изследователите, които работят за чисти технологии – да използват ресурсите на природата ефективно, без излишен отпадък и замърсяване на околната среда.

За нас красотата, ползата за хората и природата са неделими и в чест на това отбелязваме днешния ден с цветния танц на микроорганизмите. Нека те бъдат наши учители с полезното си за всички поведение.

видео: гл. ас. д-р Ивайло Йотинов

 

Автор на текста: Албена Варсано

Научен редактор и консултант: гл. ас. д-р Ивайло Йотинов

ЦК „Clean&Circle”

www.clean-circle.eu

 

Проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.